بایگانی ‘مقالات’

ارسال مقاله از طریق پایگاه اینترنتی نشریه امکان پذیر است. برای ارسال مقاله لازم است در پایگاه نشریه ثبت نام و وارد سیستم شده باشید. پس از ارسال مقاله ایمیلی مبنی بر تایید وصول مقاله به فرستنده و همکاران مقاله ارسال می شود، در صورت عدم دریافت ایمیل صحت نشانی پست الکترونیکی وارد شده خود را بررسی و در صورت لزوم نسبت به تصحیح آن اقدام کنید. دستورالعمل تهیه و ارسال مقاله از طریق همین پایگاه قابل دریافت است. شما […]

ارسال شده توسط امیر شمس در خرداد - ۱۶ - ۱۳۹۰ بدون دیدگاه ادامه مطلب