ارسال مقاله از طریق پایگاه اینترنتی نشریه امکان پذیر است.

برای ارسال مقاله لازم است در پایگاه نشریه ثبت نام و وارد سیستم شده باشید.

پس از ارسال مقاله ایمیلی مبنی بر تایید وصول مقاله به فرستنده و همکاران مقاله ارسال می شود، در صورت عدم دریافت ایمیل صحت نشانی پست الکترونیکی وارد شده خود را بررسی و در صورت لزوم نسبت به تصحیح آن اقدام کنید.

دستورالعمل تهیه و ارسال مقاله از طریق همین پایگاه قابل دریافت است.

شما می توانید  به عنوان نویسنده  همکار مقالات خود را به ما ارسال کنید.قابل ذکر است مطالب ارسالی شما با  نام خانوادگی خودتان در وب ثبت خواهد شد .

Tel :  ۰۹۳۰ ۳۲۰ ۲۲۰۰

Email : info@ekteshafat.ir

YahooID :  Dr_Amir_Shams

امیر شمس در خرداد - ۱۶ - ۱۳۹۰

ديدگاهي بدهيد !