رتبه علمی: علمی – پژوهشی (ژنتیک انسانی، گیاهی، جانوری و ریزسازواره)
دوره انتشار: فصلنامه
زبان: فارسی
صاحب امتیاز: انجمن ژنتیک ایران
مدیر مسئول: دکتر محمدعلی ملبوبی
سردبیر: دکتر منصور امیدی

ویژه نامه دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

دوره هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲

دوره هشتم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲

دوره هفتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱

دوره هفتم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱

دوره هفتم- شماره ۲-تابستان ۱۳۹۱

دوره هفتم- شماره ۱-بهار ۱۳۹۱

دوره ششم-شماره ۴- زمستان ۱۳۹۰

دوره ششم- شماره ۳- پاییز ۱۳۹۰

دوره ششم-شماره ۲-تابستان ۱۳۹۰

دوره ششم- شماره ۱- بهار ۱۳۹۰

دوره پنجم – شماره ۴ – زمستان ۱۳۸۹

دوره پنجم – شماره ۳ – پاییز ۱۳۸۹

دوره پنجم – شماره ۲ – تابستان ۱۳۸۹

دوره پنجم – شماره ۱ – بهار ۱۳۸۹

امیر شمس در خرداد - ۱۲ - ۱۳۹۱

ديدگاهي بدهيد !