به مولکولهایی که در دنیای جانداران یافت می‌شوند و بیشتر اتم کربن دارند مولکولهای زیستی گفته می‌شود.

دو ویژگی مولکولهای زیستی

۱- متنوع ( گوناگون) غیر قابل شمارش است

۲- پایدار مثل هموگلوبین که مدتها در گلبول قرمز می‌ماند.

اتم کربن می‌تواند ترکیباتی را بسازد که پایدار و گوناگون است.

کربن چهار ظرفیتی

اتصال به انواع اتمهای دیگر و کربن با پیوند کوالانسی.

انواع اسکلت کربنی گوناگون با اتصال کربن‌ها ( خطی- شاخه‌دار- حلقوی- ترکیبی)

معمولاً گروههای فعال شیمیایی OH هیدروکسیل سبب قلیایی شدن می‌شوندرواسکلت کربنی قرار می‌گیرند. CooH کربوکسیل سبب اسیدی شدن مولکول قرار می‌گیرند.

و خواصی ویژه به اسکلت کربنی می‌بخشند.

توانایی اتم کربن در شکل پیوند والانسی و ایجاد ترکیباتی با شکل‌های گوناگون باعث شده است تا ترکیبات کربن‌دار بتوانند بسیار پایدار و گوناگون باشند.

همه درشت مولکولها پلی‌مر نیستند. خواص فیزیکی و شیمیایی درشت مولکولها به نوع- تعداد- ترتیب مونومرهای آن بستگی دارد ( در مورد پروتئینها به تعداد رشته‌های پلی‌پپتیدی و نحوه پیچ و تاپ خوردن آنها نیز بستگی دارد.

با تغییر هر کدام از مواد سه گانه خواص درشت مولکول نیز تغییر می‌کند.

دانلود سمینار زنجیر مولکولی زیستی

Biomacromolecules

امیر شمس در خرداد - ۱۵ - ۱۳۹۲

ديدگاهي بدهيد !