سیر تکامل انسان  تکامل انسان، بخشی از نظریه بزرگ‌تر تکامل زیست شناختی است و سر و کارش با تکامل زیست‌شناختی انسان به عنوان یکی از گونه‌های جانوری است.  مقوله تکامل انسان و خاستنش از کپی های از جنجالی‌ترین مباحث در چند سده  اخیر بوده‌است.

نگرش علمی امروزین به مسئله تکامل انسان یا خاستگاه وی، مدیون طبیعی‌دان معروف چارلز داروین است. از زمان داروین شواهد مبنی بر این نظریه به‌طور قابل ملاحظه‌ای محکم‌تر و فراگیرتر شده‌است و علوم زیست‌شناختی اخیر چون ژنتیک ، بیوشمی ، فیزیولوژی ، بوم شناسی ، رفتارشناسی جانوری و به ویژه زیست شناسی مولکولی با فراهم آوردن شواهد محکم‌تر و جزئیات بیشتر بر نظریه تکامل صحه گذاشته‌اند .

چنان که امروزه زیست شتاسان و مردم شناسان در سرتاسر دنیا بر روی گونه‌ای از ارتباط تکاملی میان انسان و دیگر گونه‌های کپی ها توافق دارند هر چند در مورد جزئیات آن اختلاف وجود دارد.

 

دانلود سمینار تکامل انسان

Human Evolution

امیر شمس در فروردین - ۱۶ - ۱۳۹۲

ديدگاهي بدهيد !